Algemene voorwaarden


Bedrijfsinformatie

Beijer Ref Belgium BV
Prins Boudewijnlaan 7D bus 0102
2550 Kontich
BTW: BE 0807 473 926

Artikel 1: Toepasselijkheid

Bij iedere afgesloten overeenkomst, uitgevoerd werk en door haar gedane levering gelden uitsluitend deze verkoopsvoorwaarden van Beijer Ref Belgium BV hierna genoemd de Verkoper.

Door het enkele feit van de aankoop erkent de Koper kennis te hebben genomen van onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich tot de aanvaarding ervan.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de Koper, zelfs deze vermeld op de bestelbons van de Koper, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper werden aanvaard, in welk geval zij enkel gelden voor de verkoop die er het voorwerp van uitmaakt. 

Het stilzwijgen van Beijer Ref Belgium BV kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Deze voorwaarden en bedingen kunnen niet gewijzigd, gecorrigeerd, noch uitgeschakeld worden, tenzij mits de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.


Artikel 2: Aanbieding

Alle aanbiedingen, door de Verkoper in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, zulks tot bevestiging door de Verkoper door een orderbevestiging, ondertekend door een persoon die de Verkoper rechtsgeldig kan verbinden.

Ook een verkoop per telex, telefax, e-mail of per telefoon is niet bindend, tenzij na orderbevestiging van de Verkoper.

Beijer Ref Belgium BV handelt uitsluitend als Verkoper en niet als installateur of raadgever. Bijgevolg beperkt de verantwoordelijkheid van Beijer Ref Belgium BV zich tot de verkoop. 

De studie en berekeningen aangaande de installatie en/of het project dienen door de installateur zelf te worden gecontroleerd op toepasbaarheid in de context van de specifieke werf.

Geen enkele vertegenwoordiger kan de Verkoper verbinden, hetzij voor de aanvaarding van bestellingen, hetzij voor de kwitantie van betalingen, tenzij na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

Door de Verkoper in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, offertes of op enige andere wijze verstrekte inlichtingen en opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, prestatie of resultaten van aangeboden goederen of producten binden haar niet, ongeacht welke informatie is verstrekt door de koper.  

Dergelijke informatie wordt slechts bij benadering opgegeven. De Verkoper behoudt alle eigendoms- en auteursrechten voor betreffende haar ontwerpen, tekeningen en schema’s; in geen geval mogen deze aan derden worden medegedeeld.

In het belang van de eindgebruiker, behoudt de Verkoper zich met opzet de mogelijkheid tot weigering voor van bestellingen, geplaatst ter kwader trouw of voor producten die niet voorhanden zijn, evenals elke bestelling met een kwantitatief afwijkende omvang en dan vooral overdreven en losse hoeveelheden die de verkoop aan vaste en regelmatige klanten verstoren, hoeveelheden die beduidend lager liggen dan de normale hoeveelheid van elk product en/of wat de kwaliteit betreft, zoals uitgaande van vragers die geen blijk geven van een perfecte beheersing van de deskundigheid van de Verkoper.

Artikel 3: Leveringstijden, transport, verpakking en risico

Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als definitieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak ook, geeft nooit recht op enige schadevergoeding of boete, noch op annulering van de bestelling.

Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door onvoorziene omstandigheden of zelfs door overmacht, is de Verkoper gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, en dit zonder gehoudenheid van enige schadevergoeding aan de Koper.

Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopsvoorwaarden verstaan: elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de verbintenis verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van de Verkoper.

De wijze van transport en verpakking wordt, behoudens uitdrukkelijke andersluidende instructies van de Koper, door de Verkoper bepaald, zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper, en zonder dat deze verplicht zou zijn de verpakking terug te nemen.


Artikel 4: Verzending

De wijze van transport en verpakking, enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de Koper zijn gegeven, door de Verkoper bepaald, zonder dat de Verkoper hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de verzending steeds voor rekening en risico van de Koper.

De verpakking van grote stukken en exportverpakkingen zullen apart aangerekend worden.

De te vervoeren goederen worden slechts verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de Koper.

Vanaf de verkoop valt het risico steeds ten laste van de Koper.
Terugzending van goederen door de Koper kan slechts geschieden na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de Verkoper, op kosten en risico van de Koper, “franco bestemming” aangeduid door de Verkoper.


Artikel 5: Aanvaarding

De aangekochte goederen worden aanvaard op de plaats van levering en op het ogenblik dat de Koper over de goederen beschikt.


Artikel 6: Ontbinding

In geval van annulering van een bestelling, is de Koper verplicht aan de Verkoper een schadevergoeding te betalen van twee derde van de waarde van de bestelling.

Goederen die speciaal voor de Koper besteld werden, en die buiten de normale verkoopartikelen van de Verkoper vallen, zullen worden geleverd en gefactureerd, niettegenstaande annulering van deze bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van ernstige wanprestatie in hoofde van de Koper, faillissement, kennelijk onvermogen, een enkel protest van een wisselbrief van de Koper, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de Koper.


Artikel 7: Prijzen en Kosten

Alle offertes, tarieven of prijslijsten worden, behoudens tegenstrijdige bepaling, beschouwd zonder verbintenis en behoudens verkoop, voortvloeiend uit voormelde offertes, tarieven of prijslijsten.

De prijzen zijn berekend voor levering “af fabriek” of “af magazijn”.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de voorwaarden en de prijzen te herzien wanneer de marktomstandigheden dit vereisen, zelfs in de loop van de uitvoering van de bestellingen, of deze bestellingen te annuleren ingeval de Koper niet akkoord gaat met de voorwaarden en gewijzigde prijzen van de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor een administratieve kost aan te rekenen, zoals bijvoorbeeld voor het opstellen van facturen van minder van 50 EURO excl. B.T.W.


Artikel 8: Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, binnen de dertig dagen na factuurdatum, hetzij in speciën, hetzij via haar bank- of postgirorekening.

Het is de Verkoper toegestaan facturen te verzenden voor de reeds geleverde goederen of reeds uitgevoerde werken, zelfs indien nog niet alle goederen werden geleverd of nog niet het ganse werk werd uitgevoerd.

Indien de Koper binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur betaalt, mag een korting van 2% worden afgetrokken, berekend op de nettowaarde van de goederen indien deze meer dan 250 EURO excl. BTW bedraagt.

Elke betaling wordt door de Verkoper steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

In geen geval mag de Koper enige vordering op de Verkoper compenseren met zijn betalingsverplichting, behoudens andersluidende overeenkomst.

De acceptatie en overhandiging van wissels, of elk ander middel van betaling, of bijkomende afspraken omtrent betaling, brengen geen schuldvernieuwing mee of doen geen afbreuk aan de andere bedongen verkoopsvoorwaarden.
Bij verdiscontering van geaccepteerde wissels komen de discontokosten ten laste van de Koper.

Bij niet-betaling van gans of van een gedeelte van een factuur zijn, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, intresten van 1 % per begonnen maand op de factuurbedragen verschuldigd vanaf factuurdatum, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.
In voorkomend geval wordt eveneens het saldo der debetrekening onmiddellijk eisbaar.

Daarenboven is de Verkoper bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag van rechtswege gerechtigd het factuurbedrag te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EURO excl. BTW, onverminderd de andere schadevergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn voor iedere schade te bewijzen door de Verkoper.

Bovendien is de Verkoper bij niet-betaling van een factuur gemachtigd alle nog uit te voeren verkoopsovereenkomsten te verbreken.

De Verkoper is steeds gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot als de Koper voldoende zekerheid tot garantie van zijn betalingsverplichting zal hebben gesteld.

Indien dergelijke zekerheid niet wordt gesteld, zal de Verkoper enkel tegen vooruitbetaling de overeenkomst (verder) uitvoeren.

Indien aan de klant wordt toegestaan in termijnen te betalen, zal het verzuim één termijn te betalen van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van de ganse schuld met zich meebrengen.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 10.1 moet, ingeval van betwisting, de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 werkdagen na ontvangst.

Bij niet-betaling van een factuur wordt de verkoop van rechtswege ontbonden, indien na acht dagen een gewone ingebrekestelling zonder gevolg blijft, onverminderd elke bijkomende schadevergoeding.


Artikel 9: Garantie

Voor de goederen die de Verkoper niet zelf vervaardigt, kan hij enkel de garantie verlenen die hem door de leverancier van deze goederen wordt verleend, met een maximum van 12 maanden na de levering. De garantievoorwaarden worden aldus door de leverancier bepaald.

De garantietermijn begint steeds op de datum van facturatie.
De voor nazicht terug te zenden goederen dienen volledig en franco aan het adres van de Verkoper te worden verzonden.
Er kan geen sprake zijn van eventuele vervanging van het defecte stuk alvorens het in de werkhuizen van de Verkoper is nagekeken.

De door de Verkoper als defect erkende stukken, te wijten aan constructie- of materiaalfouten, zullen door hem of de leverancier gratis hersteld of vervangen worden. Buiten dit herstellen of vervangen kan de Verkoper geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid van welke aard ook ten laste gelegd worden. Hiervoor kan de Verkoper geen enkele onkostenrekening van welke aard ook in aanmerking nemen.

Alle garantieaanspraken vervallen indien de Koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

Bij goederen welke door de Verkoper aan sterk verminderde prijzen worden verkocht, wisselstukken of goederen die niet standaard tot het gamma behoren, vervalt elke garantie volledig.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de eigendom van de Verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de goederen.

De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de Verkoper lastens de Koper mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de Koper in één of meer verplichtingen jegens de Verkoper.

Zolang de eigendom niet op de Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verkopen of verpanden, aan een derde enig ander recht daarop verlenen (al dan niet als zekerheid), of er op één of andere wijze over beschikken.

Bij wanbetaling zal de Koper op eerste verzoek van de Verkoper de goederen aan de Verkoper terugbezorgen.


Artikel 11: Klachten

Een klacht wegens niet-conformiteit van de levering aan het bestelde kan slechts aangenomen worden voor zover zij geschiedt per aangetekend schrijven en binnen de twee dagen na de levering.

Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, brengt rechtens zijn aanvaarding mee.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en klachten binnen de 20 dagen worden ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

Elke terugzending zal franco geschieden aan werkplaats van de Verkoper en in de originele verpakking, voor zover de Verkoper zich met het terugsturen of met het verwisselen van stukken akkoord heeft verklaard.

Geen enkele klacht zal aanvaard worden, nadat de goederen werden bewerkt, behandeld of door derden hersteld.
De goederen waarover een klacht werd geformuleerd moeten onaangeroerd ter bezichtiging bij de Koper blijven. De Koper heeft de bewaarplicht.


Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Het Belgisch Recht regelt alle aspecten van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, zowel met betrekking tot het totstandkomen van de verbintenis, als met betrekking tot de interpretatie, uitvoering, waarborgen en schadeloosstelling.

Alle geschillen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst kunnen enkel worden beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, onverminderd het recht van de Verkoper om het geschil voor een andere Rechtbank te brengen.


E-commerce voorwaarden


Artikel 1. Toegang

1. Beijer Ref Belgium BV verleent de klant toegang tot het “besloten gedeelte van de website”, door het verstrekken van unieke inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd.).

2. Via het “besloten gedeelte van de website” worden tussen Beijer Ref Belgium BV en haar klanten overeenkomsten gesloten, onder meer overeenkomsten waarbij aan de klant producten worden verkocht en waar tevens informatie wordt verstrekt over deze producten.

3. Door het plaatsen van aankooporders via het besloten gedeelte van de website van Beijer Ref Belgium BV aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe de hier vermeldde voorwaarden na te leven.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) vertrouwelijk te behandelen en niet aan derde te verstrekken. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn inloggegevens.

5. Beijer Ref Belgium BV heeft het recht om bij misbruik of bij vermoeden van misbruik het inlogaccount te blokkeren c.q. op te heffen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 2. Bewijs en totstandkoming

1. Een overeenkomst op het “besloten gedeelte van de website” komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling via het “besloten gedeelte van de website” van Beijer Ref Belgium BV aan de klant.

2. Een bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan de klant tevens geldt als bewijs van een door de klant ontvangen verklaring.

3. Voor zover toepasselijk nationaal recht dit toestaat, komen Beijer Ref Belgium BV en de klant overeen; dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie, in recht bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

4. Beijer Ref Belgium BV is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder meer begrepen onvoldoende limiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminkingen, vertraging, afdwaling, evenals onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

5. De klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via de website, waarbij de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) wordt vermeld of gebruikt, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

6. De klant is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens. Hieronder vallen o.a. adres en e-mail gegevens. De klant is verplicht om wijzigingen in deze gegevens direct aan Beijer Ref Belgium BV door te geven.


Artikel 3. Privacy verklaring

1. De klant stemt er mee in dat Beijer Ref Belgium BV gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website kunnen identificeren. Beijer Ref Belgium BV verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

2. Beijer Ref Belgium BV erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Beijer Ref Belgium BV verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven.

3. De klant heeft met redelijke tussenpozen recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant ten alle tijden verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens te laten corrigeren c.q. aan te laten passen indien deze volgens hem niet correct of volledig zouden zijn.

4. De verzameling van persoonlijke gegevens is nauw verbonden met punt 3.1. van deze voorwaarden. Een klant kan verzet aan tekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. Beijer Ref Belgium BV zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen c.q. vernietigen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. De informatie en afbeeldingen op de website van Beijer Ref Belgium BV zijn te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door de klant geen rechten worden ontleend. Alle acties en handelingen die de klant op grond van deze informatie onderneemt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

2. Bepaalde verwijzingen op de website van Beijer Ref Belgium BV verwijzen naar informatiebronnen van derden. Beijer Ref Belgium BV heeft daarover geen controle en draagt daarom ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen.

3. Beijer Ref Belgium BV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgen of schade, voortkomende uit het niet door de klant te kunnen raadplegen van informatie, of het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het “besloten gedeelte van de website.”

4. De klant erkent dat Beijer Ref Belgium BV niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de klant naar Beijer Ref Belgium BV door het gebruik van de juiste inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd.) Niet tegenstaande behoudt Beijer Ref Belgium BV het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin de data werd ontvangen.


Artikel 5. Merken en elektronische inhoud

1. De eventueel aan de klant beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de klant. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Beijer Ref Belgium BV deze data aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken, om verder commercieel te gebruiken. Op de beschikbaar gestelde data (tekst, afbeeldingen, tekeningen en schema's, lay-out, etc.) berusten auteursrechten en intellectueel eigendom.


Artikel 6. Algemeen recht

1. Op alle orders geplaatst via de website van Beijer Ref Belgium BV zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en deze e-commerce voorwaarden (gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder nummer 17014719) van Beijer Ref Belgium BV van toepassing, tenzij Beijer Ref Belgium BV en de klant een andere overeenkomst afgesloten hebben, betreffende de aankoop van Beijer Ref Belgium BV producten. In dat geval zullen de voorwaarden van deze aankoopovereenkomst de aankoop van Beijer Ref Belgium BV producten beheersen, die via de website besteld zijn.


Artikel 7. Toepasselijk recht

1. Op alle uit deze voorwaarden voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Beijer Ref Belgium BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing.